Thong bao DHCD 2021

Đăng bởi Công ty CP CMISTONE Việt Nam vào lúc 08/06/2021
CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số:  04/TB/CMI-2021
                 
V/v: Chốt danh sách để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
      Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021
 

    

 

THÔNG BÁO

Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 

Kính gửi:    - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

                    - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

 

 • Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam.
 • Tên giao dịch: Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam.
 • Trụ sở chính: Số 27, đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
 • Điện thoại: 0243 787 5441, 0904069115                Fax: 0243 787 5440
 • Sàn giao dịch:  UPCOM

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam.
 • Mã chứng khoán: CMI
 • Mã ISIN: VN000000CMI8
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng                       
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2021

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung xin ý kiến:

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;

+ Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

+ Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2020;

+ Thông qua lựa chọn kiểm toán năm 2020;

+ Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng giao dịch Công ty CP CMISTONE Việt Nam, số 27 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kdcmistone@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBCKHN;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

                                                                                     NGUYẾN HỮU CHUNG

Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2022

08/06/2021 Công ty CP CMISTONE Việt Nam 0

Thông báo chốt danh sách để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

08/06/2021 Công ty CP CMISTONE Việt Nam 0

Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2021

08/06/2021 Công ty CP CMISTONE Việt Nam 0

0981333068