Ngày Nội dung côn bố Tải
26/4/2022 Báo cáo tài chính quý 1/2022 công ty mẹ TẠI ĐÂY
26/4/2022 Báo cáo tài chính quý 1/2022 hợp nhất TẠI ĐÂY
24/03/2022 Báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất (đã kiểm toán) TẠI ĐÂY
24/03/2022 Báo cáo tài chính năm 2021 công ty mẹ (đã kiểm toán) TẠI ĐÂY
20/1/2022 Báo cáo quý 4/2021 công ty mẹ TẠI ĐÂY
20/1/2022 Báo cáo quý 4/2021 hợp nhất TẠI ĐÂY
20/10/2021 Báo cáo tài chính quý 3/2021 công ty mẹ TẠI ĐÂY
20/10/2021 Báo cáo tài chính quý 3/2021 công ty hợp nhất TẠI ĐÂY
20/7/2021

Báo cáo tài chính quý 2/2021 công ty mẹ

TẠI ĐÂY 
20/7/2021

Báo cáo tài chính quý 2/2021 công ty hợp nhất

TẠI ĐÂY 

 

0981333068