Báo cáo tài chính  Xem tài liệu tại đây
Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán  
   
0981333068